དགོད་བྲོ་བའི་བརྙན།猪肉店老板后背被插菜刀,还叫客人帮他拔下来,笑岔气

克森棱2019-01-16 12:25:46


འོག་གི་རྒྱ་ཡིག阅读原文ཟེར་བ་དེ་གནན་ནས་དེ་རིང་གི་ནང་དོན་ལ་གཟིགས།